Nabór na stanowisko GŁÓWNY KSIĘGOWY
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Starachowicach

Komendant  Powiatowy  Państwowej Straży Pożarnej

poszukuje kandydatów na stanowisko:

Główny Księgowy

(Korpus Służby Cywilnej)

 

Liczba i wymiar etatu: 1/1

 

Warunki pracy:

Miejsce pełnienia pracy: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Starachowicach, 27-200 Starachowice, ul. Aleja Armii Krajowej 29.

Praca administracyjno – biurowa w systemie codziennym (od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30), powyżej 4 godzin dziennie przy komputerze. Obsługa innych urządzeń biurowych. Praca w budynku na pierwszym piętrze. Oświetlenie sztuczne i naturalne. Brak windy i podjazdów. Budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

 

Zakres zadań:

Sprawowanie nadzoru w imieniu komendanta powiatowego nad gospodarką finansową,
Planowanie i realizacja budżetu komendy powiatowej,
Prowadzenie rachunkowości komendy powiatowej,
Analizowanie wykorzystania środków przydzielonych z budżetu, środków pozabudżetowych i innych, będących w dyspozycji komendy powiatowej,
Prowadzenie wewnętrznej kontroli finansowej (kontroli w zakresie legalności dokumentów oraz operacji gospodarczych),
Nadzór nad prawidłowością przebiegu i rozliczanie inwentaryzacji majątku komendy powiatowej,
Opracowywanie zbiorczych sprawozdań finansowych z wykonania budżetu i ich analiz w komendzie powiatowej,
Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez komendanta powiatowego, dotyczących prowadzenia rachunkowości,
 

Wymagania niezbędne :

Z uwagi na rodzaj stanowiska i specyfikę realizowanych na nim obowiązków  kandydaci muszą spełniać jeden z poniższych warunków:
           wykształcenie:

średnie ekonomiczne: ukończenie średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej (przy jednoczesnym spełnieniu wymogu posiadania co najmniej 6-letniej praktyki w księgowości)
           lub

wyższe ekonomiczne: ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów magisterskich (przy jednoczesnym spełnieniu wymogu posiadania co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości) lub wyższe uzupełnione ekonomicznymi studiami podyplomowymi(przy jednoczesnym spełnieniu wymogu posiadania co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości)
w przypadku niespełnienia żadnego z wymagań w zakresie wykształcenia i praktyki w księgowości: wpis do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów
          lub

posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.
Doświadczenie zawodowe w pracy w komórkach finansowych w jednostkach budżetowych
Biegła znajomość ustaw: o finansach publicznych, o rachunkowości, o zamówieniach publicznych, o ubezpieczeniach społecznych, ustaw podatkowych, o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o Państwowej Straży Pożarnej, o ochronie przeciwpożarowej, o służbie cywilnej,
Bardzo dobra znajomość obsługi pakietu Office,
Umiejętność pracy w zespole,
Umiejętność pracy pod presją czasu,
Umiejętność nawiązywania kontaktów,
Umiejętność biegłego posługiwania się narzędziami informatycznymi,
Znajomość obsługi bankowości elektronicznej.
Nieskazanie za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe oraz pełna zdolność do czynności prawnych
Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Korzystanie z pełni praw publicznych.
Wymagania dodatkowe:

Umiejętność obsługi komputerowych programów biurowych i finansowo – księgowych,
Ukończone kursy i szkolenia z zakresu księgowości, podatków i rozliczeń finansowych,
Dokładność, terminowość, samodzielność i komunikatywność,
Umiejętność analitycznego myślenia,
Odporność na stres
Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
kserokopia dowodu osobistego
oświadczenie kandydata/kandydatki o niekaralności za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe oraz pełna zdolność do czynności prawnych
Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo
W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 

Terminy i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy złożyć do dnia 25.09.2017 r.
Decyduje data wpływu oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej  ul. Al. Armii Krajowej Nr 29  27-200 Starachowice  I piętro pokój Nr 6 (sekretariat),  w godzinach pracy: 7.30 – 15.30 
 

Koperty z ofertami należy składać z dopiskiem: „Nabór na stanowisko główny księgowy”.

 

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, adres e – mail, numer telefonu. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (za datę ich złożenia uważa się datę wpływu do sekretariatu Komendy Powiatowej PSP w Starachowicach, tj. do dnia 25.09.2017 r., do godz. 15.30),
Kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia,
Nabór na stanowisko głównego księgowego w korpusie służby cywilnej w KP PSP Starachowice będzie przeprowadzany w następujących etapach: 
wstępna ocena ofert oraz ustalenie listy kandydatów/kandydatek spełniających wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze,
lista kandydatów/kandydatek (zawierająca imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania) zostanie niezwłocznie umieszczona na stronie komendy oraz na stronie BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów http://bip.kprm.gov.pl/ 
osoby spełniające wymogi formalne zostaną telefonicznie poinformowani o terminach: 
* testu pisemnego ze znajomości ustaw: o rachunkowości, o finansach publicznych,  ubezpieczeniach      społecznych, ustaw podatkowych oraz ustawy o Państwowej Straży  Pożarnej  
* rozmowy kwalifikacyjnej dla osób, które uzyskały co najmniej 50% punktów z ww.  testu,
wybór kandydata, 
Ostateczną decyzję w sprawie przyjęcia kandydata/kandydatki do służby cywilnej w Państwowej Straży Pożarnej podejmie Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Starachowicach.

4.  Zatrudnienie zgodnie z art. 35 ust. 3 ustawy o służbie cywilnej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1345 ze zm.) z          możliwością przedłużenia na czas nieokreślony,

5. Oferty niespełniające kryteriów naboru oraz kandydatów/kandydatek, którzy nie

     zakwalifikowali się do kolejnych etapów postępowania kwalifikacyjnego, będą do odbioru                   

     w sekcji organizacyjno – kadrowej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej

     w Starachowicach w terminie do 2 tygodni od daty zakończenia postępowania

     kwalifikacyjnego. Nieodebrane oferty zostaną komisyjnie zniszczone w terminie 30 dni od daty

     zakończenia postępowania kwalifikacyjnego,

6.  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 41 274 53 89 w. 29

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Starachowicach

ul.Aleja Armii Krajowej 29, 27-200 Starachowice

Telefon kontaktowy

fax. 41 274 53 88

Elektroniczna skrzynka podawcza

/uyeq6h154x/skrytka

Odwiedzin dziś 0

Odwiedzin od 05.02.2019 10109

Kubik-Rubik Joomla! Extensions