Informacje na temat wydawania zaświadczeń ze zdarzeń, w których brały udział jednostki straży pożarnej.

Zaświadczenia ze zdarzeń, w których brały udział jednostki straży pożarnej wydawane są na bieżąco od poniedziałku do piątku w godz. 8.30 - 15.00

W celu otrzymania zaświadczenia należy:

 1. Dokonać wpłaty w kasie Urzędu Miasta Starachowice przy ul. Radomskiej 45 lub na konto UM Starachowice nr konta: 27 10202629 0000 9702 0362 0044. Za wydanie zaświadczeń z interwencji jednostek straży pożarnej obowiązuje opłata 17,00 zł. Na dowodzie wpłaty wpisać „zaświadczenie o interwencji straży pożarnej”.
 2. Wypełnić wniosek o wydanie zaświadczenia o interwencji jednostek straży pożarnej - wzór do ściągnięcia po kliknięciu tutaj bądź do uzyskania w sekretariacie KP PSP Starachowice.
 3. Wypełniony wniosek wraz z dowodem wpłaty opłaty skarbowej należy dostarczyć do KP PSP w Starachowicach, Aleja Armii Krajowej 29, 27-200 Starachowice.

W przypadku dostarczenia dokumentów drogą pocztową zaświadczenia wysyłane są w polskiej placówce operatora pocztowego, na adres korespondencyjny wnioskodawcy, z zachowaniem terminów administracyjnych wynikających z Ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst. jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późniejszymi zmianami).

Podstawa prawna opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia na wniosek:

 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. z 2018 r. Dz. U. poz. 1044 z późniejszymi zmianami).
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. Nr 187, poz. 1330).

  

Zwalnia się od opłaty skarbowej (art. 7 ustawy o opłacie skarbowej):

 • pod warunkiem wzajemności, państwa obce, ich przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne
 • siły zbrojne, międzynarodowe organizacje i instytucje oraz ich oddziały i przedstawicielstwa, korzystające na podstawie ustaw, umów lub powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych
 • przywilejów i immunitetów, a także członków ich personelu i inne osoby zrównane z nimi, jeżeli nie są one obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • jednostki budżetowe;
 • jednostki samorządu terytorialnego;
 • organizacje pożytku publicznego, jeżeli dokonują zgłoszenia lub składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia - wyłącznie w związku
 • nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 • osoby, które dokonując zgłoszenia lub składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa;
 • osoby fizyczne prowadzące czynną ochronę gatunkową oraz osoby fizyczne, których gospodarstwo rolne, leśne lub rybackie narażone jest na szkody wyrządzane przez gatunki zwierząt chronionych nieobjęte odszkodowaniem Skarbu Państwa - wyłącznie w zakresie przedmiotów opłaty skarbowej związanych z ochroną przyrody.

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Starachowicach

ul.Aleja Armii Krajowej 29, 27-200 Starachowice

Telefon kontaktowy

fax. 41 274 53 88

Elektroniczna skrzynka podawcza

/uyeq6h154x/skrytka

Odwiedzin dziś 2

Odwiedzin od 05.02.2019 46326

Kubik-Rubik Joomla! Extensions