wytyczne

 

Informacja w sprawie odbywania walnych zebrań członków OSP w okresie występowania koronawirusa w Polsce

[ dodano: czw., 2020-03-12 15:47 ]

Z uwagi na sytuację występowania koronawirusa na terenie kraju oraz związanymi z tym zagrożeniami epidemiologicznymi Prezydium Zarządu Głównego podjęło uchwałę nr 125/24/2020 z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie podjęcia prewencyjnych działań ze względu na zagrożenie epidemiologiczne rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19.

Uchwała opublikowana jest m.in. na stronie internetowej Związku pod poniżej podanym adresem. http ://www.zosprp.pl/?q=content/uchwal&prezydium-zg-zosp-rp-w-sprawie-d...

Uchwała rekomenduje OSP w okresie zagrożenia epidemiologicznego rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19 powstrzymanie się od organizowania wszelkich imprez masowych, konkursów, turniejów, obozów, zawodów sportowo-pożarniczych, wydarzeń kulturalnych itp.

W zakresie rekomendacji jest także poddanie ocenie przez władze OSP zasadności zwoływania w tym okresie walnych zebrań członków OSP. Władze Związku sugerują, by zarządy poszczególnych OSP, w których nie odbyły się dotąd sprawozdawcze walne zebrania członków, po dokonaniu oceny zagrożenia epidemiologicznego na terenie ich gminy (powiatu), podjęły decyzje co do terminów zwołania tych zebrań.

Najpierw należy dokonać analizy treści statutu konkretnej OSP i usta-lić, czy statut wskazuje na końcowy termin, w którym powinny odbyć się walne zebrania sprawozdawcze. Jeżeli nie, a określony termin walnego ze-brania wynikał z wypracowanego w OSP zwyczaju, wskazane byłoby prze-sunięcie jego terminu, ale co do zasady nie później niż do 30 czerwca 2020 r. (wniosek m.in. z treści przepisów ustawy o rachunkowości). Autor informacji nie zakłada, iż okres zagrożenia epidemiologicznego koronawirusem utrzyma się do połowy roku.

Jeżeli w statucie wskazany jest konkretny (wcześniejszy) termin odbycia walnego zebrania sprawozdawczego (np. 31 marca), a zagrożenie epidemiologiczne na danym terenie jest znaczące, wskazane jest przesunięcie terminu odbycia walnego zebrania na później, mimo że działanie takie naruszy przepisy statutu.

Powszechnie akceptowany w nauce prawa i orzecznictwie sądów cywilnoprawny charakter stosunków stowarzyszenia przyjmuje, że statut stowarzyszenia jest umową cywilnoprawną zawieraną pomiędzy stowarzyszeniem a jego członkami, a także między członkami stowarzyszenia. Tak więc przy interpretacji zapisów statutowych OSP należy posiłkować się przepisami prawa cywilnego.

Stan zagrożenia epidemią może być traktowany jako przejaw siły wyższej. Pojęcie siły wyższej nie zostało w prawie polskim unormowane. Ustawodawca pozostawił jego określenie doktrynie i orzecznictwu. Podstawowe koncepcje teoretyczne siły wyższej zostały rozwinięte na tle prawa zobowiązań, przy rozważaniu siły wyższej jako przyczyny usprawiedliwiającej niewykonanie bądź nienależyte wykonanie zobowiązania. Spośród dwóch głównych teorii, obiektywnej i subiektywnej, w doktrynie i judykaturze polskiej przewagę zdobyli zwolennicy teorii obiektywnej, wykazujący wszakże dość silne dążenia do ujęć kompromisowych. Siłę wyższą ujmuje się zatem jako zjawisko zewnętrzne, nieuchronne, którego nie można było przewidzieć, ani mu się przeciwstawić.

Stąd też przesunięcie terminu zwołania walnego zebrania członków poza termin określony w statucie z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne na termin po ustaniu tego zagrożenia będzie prawnie uzasadniony.

Jednocześnie należy uznać za niedopuszczalne przesuwanie terminów walnych zebrań sprawozdawczych OSP na 2021 r. powołując się na obecnie istniejące zagrożenie epidemią. Autor niniejszej informacji nie przyjmuje, że obecny stan zagrożenia utrzyma się przez cały rok.

informację przygotował adw. Krzysztof M. Miazga 12 1112020 r.

 

 

SZKOLENIE KIERUJĄCYCH DZIAŁANIEM RATOWNICZYM
DLA CZŁONKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH
(DOWÓDCÓW OSP)

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Starachowicach informuje, że w celu zrealizowania potrzeb szkoleniowych członków Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu starachowickiego w terminie od 4 do 19 kwietnia 2020 r. zorganizuje szkolenie kierujących działaniami ratowniczymi (kurs dowódców OSP).

Szkolenie będzie realizowane w systemie weekendowym (tylko soboty i niedziele) w dniach 4, 5, 18 i 19 kwietnia 2020 r. Zajęcia w formie cyklu wykładów i ćwiczeń odbędą się w siedzibie KP PSP Starachowice przy Al. Armii  Krajowej 29.

Celem szkolenia jest przygotowanie członków Ochotniczych Straży Pożarnych do kierowania działaniami ratowniczymi na poziomie interwencyjnym z umiejętnością dokonywania oceny sytuacji i podejmowania decyzji w działaniach ratowniczych oraz prowadzenia szkoleń kształcących nawyki i umiejętności w OSP.

Kandydat na szkolenie powinien posiadać:

  • skierowanie wg. wzoru, które należy dostarczyć wraz z zaświadczeniem lekarskim do KP  PSP w Starachowicach do 2 kwietnia 2020 roku. Karta zgłoszenia na szkolenie stanowi załącznik do niniejszego pisma
  • wiek - nie przekroczone 65 lat,
  • minimum 3-letni okres od uzyskania wyszkolenia uprawniającego do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych,
  • potwierdzenie ukończenia szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP wg. programu z 2015 roku lub spełnienie wymagań równorzędnych według „Systemu szkolenia członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych” z 2006 roku, oraz potwierdzenie ukończenia kursy ratownictwa technicznego.

Delegowani na szkolenie powinni zgłosić się w dniu 4 kwietnia 2020 r. (sobota) o godz. 8.00 w KP PSP w Starachowicach Aleja Armii Krajowej 29 zabierając ze sobą:

  • materiały piśmiennicze (długopis, zeszyt),
  • dokumenty potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość),
  • komplet umundurowania specjalnego do zajęć praktycznych

W trakcie szkoleń na zajęciach teoretycznych obowiązuje umundurowanie koszarowe. Warunkiem dopuszczenia do zajęć praktycznych jest umundurowanie spełniające wymogi bhp dla strażaków ratowników (ubranie specjalne, obuwie specjalne, hełm, rękawice, kominiarka).

 

KARTA ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIE (PLIK PDF)

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Starachowicach

ul.Aleja Armii Krajowej 29, 27-200 Starachowice

Telefon kontaktowy

fax. 41 274 53 88

Elektroniczna skrzynka podawcza

/uyeq6h154x/skrytka

Odwiedzin dziś 2

Odwiedzin od 05.02.2019 46326

Kubik-Rubik Joomla! Extensions