do 1945 roku
KALENDARIUM rozwoju ochrony przeciwpożarowej do 1945 roku
... od samego początku gdy człowiek przyswoił sobie sztukę posługiwania się ogniem, zaistniała konieczność podjęcia skutecznej walki z pożarami ...

1624 r. - Dnia 16 stycznia król polski Zygmunt III Waza wydaje zezwolenie na lokalizację miasta Wierzbnika nadając tym samym prawa miejskie (dla niewtajemniczonych Wierzbnik jest częścią Starachowic).

1860 r. - Podczas swego istnienia miasteczko Wierzbnik wielokrotnie ulegało pożarom. Powstaniu pożarów sprzyjała drewniana zabudowa co potwierdza fakt, że na istniejące podówczas 75 domów tylko jeden był murowany.

1907 r. - W miasteczku Wierzbnik założono szkołę, bibliotekę oraz Ochotniczą Straż Pożarną.

1915 r. - Podczas I wojny światowej część Wierzbnika ulega spaleniu.

1924 r. - Zostaje założona Fabryczna Ochotnicza Straż Pożarna. Założycielem jest Książe Mirski właściciel fabryki. Jako OSP istnieje od 1905 r. lecz dopiero w 1924 roku posiada moc prawną i jest ustanowiona organizacyjnie. W tym samym roku powołany zostaje Zarząd OSP, który zajmuje się m.in. zaopatrzeniem jednostki w sprzęt.

1926 r. - Dnia 5 lutego wielki pożar zniszczył terpentyniarnię zakładów koło wielkiego pieca.

1928 r. - W tym czasie OSP posiada samochód marki Ford i motopompę.

1929 r. - Wielki pożar, który miał miejsce dn. 18 maja niszczy walcotokarnię oraz magazyn huty. Stan osobowy OSP wynosi 60 członków.

1934 r. - Dnia 13 marca uchwalono przez sejm RP ustawę o ochronie przed pożarami i innymi klęskami. Decyzją z dnia 20.XI PZUW przyznaje Oddziałowi Powiatowemu Związku Straży Poż. pożyczkę na budowę remizy w kwocie 10 000 zł.

1935 r. - Przy ul. Kolejowej 5 zostaje wzniesiona zostaje remiza dla miejskiej straży pożarnej. Komendantem OSP jest dh Bolesław Świderski.

1936 r. - Dnia 8 grudnia zakończono kurs podoficerów poż. II - stopnia. Kurs ukończyło 30 strażaków.

1937 r. - Uchwałą z dnia 28 stycznia (pismo nr III 23/10/36) straż pożarna otrzymuje w formie darowizny plac o powierzchni 900 m. kwadratowych na którym pobudowano remizę przy ulicy Kolejowej 5.

1939 r. - Dnia 6 września Niemcy dokonują podpaleń na Osiedlu Wanacja. Pożar niszczy około 20 zabudowań. Podczas działań wojennych ulega także spaleniu Pociskownia Zakładów Starachowickich.

1939 r. - W miesiącu listopadzie z byłych członków Fabrycznej OSP powstaje Zakładowa Zawodowa Straż Pożarna.

1939 r. - Następuje połączenie Wierzbnika ze Starachowicami (osiedle fabryczne). Powiatowym instruktorem pożarniczym przy starostwie Starachowice jest wówczas por. poż. Eugeniusz Lewkiewicz.

1943 r. - Decyzją z dnia 31 XII powiatowy instruktor por.poż Eugeniusz Lewkiewicz ustalił dla miasta obsadę etatową, która wyniosła dla miasta 96 osób w tym komendant i zastępca..

1944 r. - Dnia 1 grudnia utworzono w Polsce centralny organ pożarniczy tj. Główny Inspektorat Pożarnictwa przy Ministerstwie Administracji Publicznej.

1945 r. - Powstaje Fabryczna OSP , która przekształciła się w ZSP - zatrudnia 19 strażaków.
KALENDARIUM rozwoju ochrony przeciwpożarowej od 1947 do 1984 roku
... od samego początku gdy człowiek przyswoił sobie sztukę posługiwania się ogniem, zaistniała konieczność podjęcia skutecznej walki z pożarami ...

1947 r. - Na mocy uchwały nr 10 Zarządu Miejskiego z dnia 21 III, którego przewodniczącym był burmistrz Ob. J. Stefanowicz podejmuje decyzję za pośrednictwem MRN o zorganizowaniu Pogotowia Pożarniczego w liczbie 13 strażaków zawodowych w tym komendant i dwóch szoferów. Powyższe wynikało z zaleceń Okręgu Wojewódzkiego Straży Pożarnych w Kielcach zawartych w piśmie Nr 03181 z dnia 28 XI 1946 roku. Siedzibą pogotowia poż. jest remiza przy ulicy Kolejowej nr 5, a komendantem zostaje chor. poż. Bolesław Świderski.

1948 r. - Miejska ZSP w Starachowicach otrzymuje nowe wyposażenie. W tym samym roku w MZSP zostaje przeprowadzony kurs podoficerski II - go stopnia.

1950 r. - Ustanowiono nową ustawę o ochronie p.poż. na mocy której wyodrębniono Powiatową Komendę Straży Poż., której komendantem zostaje aspirant Bolesław Jachowicz.

1953 r. - Od dnia 1 VI stanowisko Komendanta MZSP obejmuje (obecnie ppłk. poż. w stanie spoczynku) Henryk Tynkowski.

1957 r. - Następuje wyprowadzenie kina "Star" z pomieszczeń Fabrycznej OSP, co w znacznym stopniu poprawia warunki bytowe pracujących tam strażaków.

1960 r. - Dnia 13 IV zostaje uchwalona nowa ustawa o ochronie p.poż. Funkcję Komendanta Powiatowego Straży Pożarnych obejmuje mjr poż. Aleksander Miernik.

1963 r. - Powiatowa Komenda Straży Pożarnych zatrudnia 7 pracowników w tym kierowcę i technika budowlanego. Na terenie powiatu znajduje się wówczas 61 OSP, w tym 8 typu S-1 (wyposażonych w samochód).

1968 r. - Dnia 10 grudnia zostaje oddana do użytku nowa strażnica, której właścicielami są PKSP i MZSP. Budynek zlokalizowano przy ulicy Krzosa 8. Uroczystego otwarcia dokonują: Komendant Wojewódzki płk.poż. Adam Federowicz oraz przewodniczący MRN inż. Jan Nejthard.

1969 r. - Oddano do użytku główną magistralę komunikacyjną miasta - Aleję Manifestu Lipcowego, co poprawiło dyspozycyjność straży pożarnej.

1972 r. - Groźny pożar niszczy tartak należący do SPPD.

1973 r. - MZSP otrzymuje podziękowanie od Obywatelskiego Komitetu Odbudowy Zamku Królewskiego za wpłatę pieniężną.

1974 r. - Ostatecznie uruchomiono stację pomp doprowadzających wodę głębinową z ujęcia w Trębowcu.

1975 r. - Dnia 12 VI ogłoszono nową ustawę o ochronie p.poż. na mocy której powstaje Komenda Rejonowa Straży Pożarnych obejmująca oprócz miasta 6 gmin tj. Bieliny, Brody, Mirzec, Nową Słupię, Pawłów oraz Wąchock. Komendantem zostaje ppłk. poż. Henryk Tynkowski a zastępcą mjr poż. A. Miernik.

1984 r. - Odchodzi na emeryturę długoletni komendant rejonowy ppłk. poż. Henryk Tynkowski.

1984 r. - Od dnia 1 IX stanowisko komendanta obejmuje kpt. poż. inż. Andrzej Pająk. Dnia 17 lipca reprezentacja Zawodowej Straży Pożarnej uczestnicząca w Mistrzostwach Województwa w sporcie pożarniczym zajęła II miejsce.

1984 r. - W miesiącu lipcu ZSP otrzymuje od Komendanta Głównego Straży pożarnych podziękowanie za wzorowo pełnioną służbę przez funkcjonariuszy poż.
1985 - 1990

KALENDARIUM rozwoju ochrony przeciwpożarowej od 1986 do 1990 roku
... od samego początku gdy człowiek przyswoił sobie sztukę posługiwania się ogniem, zaistniała konieczność podjęcia skutecznej walki z pożarami ...

1986 r. - Następuje zmiana na stanowisku Komendanta Rejonowego, które od 1 VI obejmuje por.poż.inż.Ryszard Kępiński.

1987 r. - Pożar zabytkowego kościoła w parafii "Wszystkich Świętych" 17.03.1987 r.

1987 r. - W dniu 24 i 26 maja w Kielcach zostały przeprowadzone Mistrzostwa Województwa w sporcie pożarniczym. W mistrzostwach wzięły udział 22 drużyny i 168 zawodników z terenowych i zakładowych straży pożarnych. Starachowicka straż pożarna zajęła II miejsce.  Reprezentacja ZSP - plut. poż. Mieczysław Pocheć, plut. poż. Henryk Cioroch, st.kpr.poż.Wiesław Zieja, st.kpr.poż. Andrzej Łodej, st.str. Jan Pocheć, kpr.poż. Andrzej Mergalski, st.kpr.poż. Henryk Nyga, st.kpt.poż. Jerzy Filipczak, str. Krzysztof Stanecki.

1988 r. - Zawody Rejonowe sportowo-pożarnicze dla ZSP odbyły się dn. 1988.06.17. ZSP Starachowice zajęła w zawodach I miejsce.

1989 r. - na obiektach Zakładowej Zawodowej Straży Pożarnej odbył się jak co roku VII Świętokrzyski Turniej Czterech Wspinalni, w którym uczestniczyli zawodnicy z całego kraju.

1989 r. - W dniach 23 - 24 września odbyły się V Mistrzostwa Polski Strażaków zajmujących się płetwonurkowaniem. Województwo kieleckie reprezentował Klub Płetwonurków "Kalmar" istniejący przy KRSP w Starachowicach od 1987 roku. Skład reprezentacji: plut. poż. Zbigniew Nobis, Leszek Szczodrak, Sylwester Banaszkiewicz, Rafał Kiepas oraz Henryk Szczepański.

1990 r. - W dniach 21 i 22 czerwca w Kielcach zostały przeprowadzone Mistrzostwa w Sporcie Pożarniczym, w których udział wzięło 19 drużyn z terenowych i zakładowych straży pożarnych. W klasyfikacji generalnej kolejność miejsc była następująca:
I miejsce ZSP Starachowice - 14 pkt,
I miejsce ZSP Busko - 16 pkt,
I miejsce ZSP Kielce - 17 pkt,

1990 r. Poświęcenie oraz nadanie sztandaru dla Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnych w kościele garnizonowym w Kielcach dn. 2.IX.1990 r. W uroczystości wziął udział płk.poż. Z.Radny z KGSP

1991 - 1995

KALENDARIUM rozwoju ochrony przeciwpożarowej od 1992 do 1995 roku
... od samego początku gdy człowiek przyswoił sobie sztukę posługiwania się ogniem, zaistniała konieczność podjęcia skutecznej walki z pożarami ...

1992 r. - Dnia 1 lipca nadbrygadier Feliks Dela - Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej powołał do istnienia Jednostkę Ratowniczo - Gaśniczą z siedzibą w Starachowicach przy ulicy Krzosa 8.

1993 r. - W dniu 1.X miała miejsce katastrofa ekologiczna. W centrum Starachowic wywróciła się cysterna wypełniona 27 tysiącami litrów benzyny i oleju napędowego. Szybka akcja straży pożarnej zapobiegła wybuchowi oraz skażeniu środowiska naturalnego.

1994 r. Komenda Rejonowa wspólnie z jednostką Ratowniczo-Gaśniczą PSP w Starachowicach przeprowadziła w okresie od 16 do 26 sierpnia pierwszy kurs szkolenia szeregowców Ochorniczych Straży Pożarnych według nowego programu. Słuchacze kursu na zakończenie zostali poddani egzaminowi przed komisją w składzie:
st.kpt.inż. Maciej Kowalczyk
st.kpt.inż. Grzegorz Ryski
st.asp. Andrzej Nowakowski

Kurs ukończyło 19 druhów.

1994 r. - Rozpoczęcie prac modernizacyjnych obiektów straży pożarnej w Starachowicach. Pracę zainicjował i koordynował Komendant Powiatowy PSP w Starachowicach mł. bryg. Ryszard Kępiński. Wszelkie prace fachowe i niefachowe wykonali strażacy Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej.

1995 r. 31.V - I miejsce w klasyfikacji generalnej mistrzostw województwa w sporcie pożarniczym.

1995 r. - 16 czerwca przeprowadzono ćwiczenia taktyczno-bojowe na obiektach Opactwa Cystersów w Wąchocku

1995 r. - Mecz piłki nożnej pomiędzy zmianami JRG nr I i III odbył się dnia 22 października (niedziela) o godz. 8.00, czas gry - 2 x 35 min. Sędziowali: Grzegorz Ryski, Edward Lipiec, Marian Rachtan. Wynik spotkania 1:1, bramki: Sylwester Maciąg, Jan Pocheć

1996 - 2000

KALENDARIUM rozwoju ochrony przeciwpożarowej od 1996 do 2000 roku
... od samego początku gdy człowiek przyswoił sobie sztukę posługiwania się ogniem, zaistniała konieczność podjęcia skutecznej walki z pożarami ...

1996 r. - Powstanie sekcji ratownictwa wodnego, Koordynator Robót Płetwonurkowych - st.asp.Zbigniew Nobis.

1998 r. - w miesiącu grudniu przekazano do użytkowania dla JRG PSP Starachowice samochód gaśniczy na podwoziu Renault. Głównym przeznaczeniem pojazdu jest likwidacja pożarów mieszkań. Zabudowę wykonała firma Wawrzaszek. Koszt samochodu bez wyposażenia wyniósł 390 tys. zł. Zakup samochodu był konieczny ze względu na przestarzały park samochodowy JRG oraz dużą liczbę akcji ratowniczo-gaśniczych prowadzonych w blokach mieszkalnych na terenie miasta.

1999 r. - Likwidacja Zakładowej Zawodowej Straży Pożarnej "Star" SA. Majątek w postaci wyposażenia oraz sprzętu w tym również pojazdów (trzy samochody marki Jelcz) przekazano Komendzie Powiatowej PSP Starachowice. Spośród 28 osobowej załogi ZZSP, 10 strażaków zostało zatrudnionych w JRG PSP Starachowice i Skarżysko-Kam., natomiast pozostali pracownicy przeszli na emeryturę.

1999 r. - Turniej piłki nożnej rozegrano na boisku KS "STAR" w dniu 03.X. Uczestnikami rozgrywek były reprezentacje poszczególnych zmian służbowych oraz biura. Zwycięzcą turnieju okazała się zmiana I, dalsze miejsca zajęły: biuro, zmiana III oraz zmiana II

2000 r. - Nurkowanie na zalewie "Lubianka" 21 styczeń 2000
W ekstremalnych warunkach podlodowych sprawdzana jest wydolność psychofizyczna nurków. Podczas tego typu nurkowań ważne jest zapewnienie rygorystycznych warunków bezpieczeństwa.

2000 r. - Wicemistrzostwo po raz trzeci, 21-06-2000 r. Mistrzostwa Wojewódzkie w Sportach Pożarniczych. Wśród 17 jednostek z woj. Świętokrzyskiego JRG PSP St-ce trzeci raz z rzędu zajmuje II lokatę.

2001 r. - 5 maja 2001 r. w Sanktuarium Maryjnym - Kałków odbyły się Wojewódzkie Dni Strażaka. Mszę Św. celebrował biskup Jan Chrapek. Podczas yroczystoścci odsłonięto kaplicę ku czci Św. Floriana. rzeźbę patrona wykonał Eugeniusz Cierluka. Gospodarzem imprezy był ksiądz Czesław Wala - kustosz.

 

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Starachowicach

ul.Aleja Armii Krajowej 29, 27-200 Starachowice

Telefon kontaktowy

fax. 41 274 53 88

Elektroniczna skrzynka podawcza

/uyeq6h154x/skrytka

Odwiedzin dziś 2

Odwiedzin od 05.02.2019 46326

Kubik-Rubik Joomla! Extensions