Deklaracja dostępności strony internetowej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Starachowicach

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Starachowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Starachowicach.

Data publikacji strony internetowej: 15.12.2017

Data ostatniej dużej aktualizacji: 15.12.2017

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

  • pochodzą z różnych źródeł;
  • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;
  • niektóre filmy oraz zdjęcia zamieszczone w serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;
  • niektóre rozwiązania systemowe nie są dostępne z uwagi na fakt, że strona została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia 08.10.2020. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest starszy technik sztabowy z sekcji kwatermistrzowsko – technicznej mł. ogn. Krzysztof Kołodziejczyk, adres poczty elektronicznej oTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 41 274 53 89. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Komenda Powiatowa PSP w Starachowicach znajduje się przy ul. Aleja Armii Krajowej 29, 27-200 Starachowice. Do budynku prowadzą dwa wejścia, jedno od ul. Alei Armii Krajowej drugie od strony placu wewnętrznego komendy. Przy drzwiach wejściowych od strony ulicy znajduje się domofon. Brak jest podjazdu oraz windy dla wózków inwalidzkich. Drzwi do Komendy są skrzydłowe, otwierane ręcznie, bez automatyki.

Na parterze w holu znajduje się biurko, przy którym całodobowo pełni służbę strażak. W razie konieczności może on udzielić informacji o sposobach kontaktu z pracownikami komendy, wykonać do nich telefon z informacją o przybyciu interesanta lub wskazuje miejsce pracy funkcjonariusza lub pracownika merytorycznego. Na dolnym holu znajdują się toalety. Nie są one przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Na I piętro, gdzie znajduje się sekretariat, prowadzą schody. Z powodu braku windy dostęp na wyższe kondygnacje budynku osób z problemami poruszania się jest utrudniony.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie braila ani oznaczeń kontrastowych lub w druku kontrastowym, powiększonym dla osób niewidomych lub słabo widzących.

Przed budynkiem znajdują się cztery wyznaczone miejsca postojowe dla pojazdów.

Do budynku nie można wnosić jakiejkolwiek broni, materiałów wybuchowych i niebezpiecznych oraz innych rzeczy mogących narazić pracowników lub osoby postronne na niebezpieczeństwo.

 

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Starachowicach

ul.Aleja Armii Krajowej 29, 27-200 Starachowice

Telefon kontaktowy

fax. 41 274 53 88

Elektroniczna skrzynka podawcza

/uyeq6h154x/skrytka

Odwiedzin dziś 38

Odwiedzin od 05.02.2019 43347

Kubik-Rubik Joomla! Extensions